18 czerwca 2024

Źródła dochodów uznawane w bankach – lista

źródła dochodów uznawane w bankach

Aby uzyskać kredyt należy posiadać zdolność kredytową. Podstawą do wyliczenia zdolności kredytowej są uzyskiwane dochody. Banki szczególnie przy kredytach gotówkowych a więc udzielanych na okresy znacznie krótsze niż kredyty hipoteczne uznają bardzo dużo źródeł dochodów. Zamierzamy w tym miejscu zrobić przykładową listę uznawanych źródeł dochodu.

Źródła dochodów uznawane w bankach

Każdy bank ma swoje zasady uznawania źródeł dochodów. Pamiętajmy, że nie wszystkie banki uznają źródła dochodów, które wymienimy poniżej. Jeżeli uzyskujemy dochody z nazwijmy to „niszowych” źródeł to może być nam trudno znaleźć bank, który je zaakceptuje.

Podstawowe źródła dochodów uznawane w bankach

Podstawowe źródła dochodów uznawane w bankach to umowa o pracę – zarówno na czas nieokreślony jak i określony. Umowa może być w walucie polskiej jak również walutach obcych. Dodalibyśmy tutaj również umowy cywilnoprawne takie jak umowy zlecenia czy umowy o dzieło bądź inne umowy nie wymagające prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na ich szerokie stosowanie.

Jako podstawowe źródło dochodów uznawane w bankach możemy również wymienić emeryturę oraz rentę. One również mogą być wypłacone w walutach obcych.

Warto tutaj wspomnieć również o wszelkiego rodzaju stosunkach służbowych, zatrudnianiu na podstawie powołania czy wyboru lub nawet mianowania. Nie wszędzie praktyką są umowy o pracę. Oczywiście jak najbardziej banki uznają również wynagrodzenie służb mundurowych.

Inne źródła dochodów uznawane w bankach – zasiłki, stypendia

Takie świadczenia jak zasiłek macierzyński czy chorobowy również są akceptowane jako źródło dochodu. W tym miejscu dodamy również świadczenie rodzina 500+, które jest uzyskiwane przez tysiące rodzin w Polsce. Świadczenia przedemerytalne też są uznawane jako źródło dochodu w bankach. Stypendia naukowe mogą być uznane za źródło dochodu. Zależy jednak od okresu na jaki zostały przyznane.

Źródła dochodów uznawane w bankach – kontrakty

Na rynku występuje wiele rodzajów kontraktów – choćby takie jak bardzo popularne, kontrakty menedżerskie, kontrakt marynarski, kontrakt dla sportowca czy kontrakty żołnierskie. Oczywiście wszystkie one mogą być wypłacane w walutach innych niż polski złoty. Pamiętajmy, że banki zazwyczaj mają określony zakres walut obcych jaki akceptują.

Źródła dochodów uznawane w bankach – rolnicy i działalność gospodarcza

Banki standardowo uznają dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Nawet gdy rolnik uprawia ziemię, którą dzierżawi to dochód z tych hektarów przeliczeniowych może zostać uznany przez bank. Podobnie osoby prowadzące działalność gospodarczą nie powinny mieć problemu z uznaniem ich dochodów w bankach. Również dochody uzyskiwane przez osoby duchowne będą uznane w przypadku starania się o kredyt.

Źródła dochodów uznawane w bankach – inne

Poniżej prezentujemy listę innych źródeł dochodów uznawanych w niektórych bankach. Zaznaczamy, iż nie wszystkie banki będą je uznawać i mogą mieć różne szczegółowe wymagania.

 • Przychody z najmu lokalu mieszkalnego bądź użytkowego
 • Dzierżawa gruntu
 • Świadczenia przedemerytalne, renty socialne
 • Uzyskiwanie alimentów
 • Działalność artystyczna
 • Urlop górniczy czy urlop kolejowy
 • Świadczenia wypłacane żołnierzom, policjantom
 • Dochody uzyskiwane przez obcokrajowców w Polsce
 • Dochody uzyskiwane przez syndyka czy komornika
 • Dochody uzyskiwane przez radnych (diety radnych) czy posłów
 • Różnego rodzaju dodatki do podstawowych wynagrodzeń – np. mieszkaniowe
 • Nadgodziny, premie regulaminowe o charakterze cyklicznym
 • Rodzicielskie świadczenie uzupełniające (MAMA 4+)
 • Dodatkowe świadczenia dla emerytów np. 13 emerytura
 • Umowy na zastępstwo
 • Dochody uzyskiwane przez nawet czterech Klientów niezależnie od relacji
 • Z tytułu świadczenia 500+ nawet gdy opieka nad dzieckiem jest naprzemienna
 • Wynagrodzenia z tytułu międzynarodowych przewozów drogowych

Warto również zaznaczyć, iż część banków akceptuje wynagrodzenie uzyskiwane w gotówce o ile jest ono udokumentowane. Dodajmy, iż jeden Klient może mieć wiele źródeł dochodów.

Źródła dochodów uznawane w bankach – pomoc doradcy kredytowego

Jak widać po powyższej liście banki uznają bardzo dużo źródeł dochodów. Niestety nie jest tak w każdym banku. Stąd naszym zdaniem warto korzystać z pomocy ekspertów kredytowych szczególnie w sytuacji gdy mamy kilka źródeł dochodów. Ekspert kredytowy może zorientować się w których bankach możemy liczyć na optymalną ofertę kredytową przy naszej indywidualnej sytuacji dochodowej. Dodajmy na koniec iż, usługi eksperta kredytowego są dla nas bezpłatne gdyż wynagradzają go banki.