24 września 2023

Polityka Prywatności

A. Wstęp

 1. Niniejsza Polityka Prywatności powstała w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z stroną internetową https://hiportal.pl, świadczeniem usług doradczych, pośrednictwa kredytowego oraz marketingowych jest MIFIN Michał Stanioch (zwana dalej Hiportal), NIP 8321905364, ul. Gitarowa 28, 51-531 Wrocław.
 3. Polityka prywatności (dalej “Polityka”), uwzględnia wymogi stawiane przez przepisy prawa, w tym RODO.
 4. Każdy użytkownik przed korzystaniem ze strony internetowej oraz usług Hiportal powinien zapoznać się z Polityką. Osoby korzystające ze strony Hiportal akceptują zasady Polityki. W razie braku akceptacji nie mogą korzystać ze strony Hiportal.
 5. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu. Dane kontaktowe są w punkcie Kontakt.

B. Definicje

 1. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, definiowane zgodnie z RODO i polskimi przepisami o ochronie danych osobowych, np.: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny.
 2. Strona – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.hiportal.pl oraz inne serwisy internetowe prowadzone przez Hiportal w związku ze świadczeniem usług przez Hiportal. Strona wyposażona jest w certyfikat SSL, który szyfrując dane dba o bezpieczeństwo Danych Osobowych oraz ich transmisji.

C. Informacje o ciasteczkach (cookies)

 1. Strona korzysta z plików cookies zwanych również ciasteczkami w celu sprawnego jej działania. Dane z plików cookies wykorzystywane są również w celach statystycznych. Pliki cookies nie identyfikują Danych Osobowych użytkowników Strony.
 2. Możliwość dostosowania ustawień plików cookies znajduje się w ustawieniach przeglądarki. Zmiany w ustawieniach plików cookies mogą wpłynąć na działanie Strony.
 3. Pliki cookies nie wpływają na zmianę konfiguracji urządzenia użytkownika. Ułatwiają one dostosowanie przeglądanych treści do oczekiwań i preferencji oraz odpowiedniego wyświetlenia strony na urządzeniu, zainteresowań czy indywidualnych potrzeb.
 4. Hiportal umożliwia podmiotom oferującym wtyczki społecznościowe wykorzystanie mechanizmu cookies na swojej Stronie. Te podmioty to: Facebook, Google, LinkedIn, Instagram. Korzystając z tych wtyczek i logując się na strony tych podmiotów należy zapoznać się z ich zasadami prywatności.
 5. Możemy wykorzystywać Pliki cookies do celów reklamowych. Dzięki temu mamy możliwość wyświetlania reklam dopasowanych do potrzeb naszych użytkowników. Wiemy także czy użytkownicy widzieli daną reklamę i odwiedzili stronę reklamodawcy.
 6. Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics, Strona zamieszcza w komputerze użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkowniku. Hiportal jest stroną umowy z GOOGLE Inc. i używa mechanizmu anonimizacji numeru IP użytkownika. W każdej chwili użytkownik Strony może sprzeciwić się zbieraniu danych przez Google Analitycs przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

D. Przetwarzanie danych osobowych przez Hiportal

 1. Od momentu uzyskania Danych Osobowych Użytkownika przez Stronę Hiportal staje się ich Administratorem.
 2. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika Strony jest: zgoda (jeśli ma to zastosowanie), odpowiedni przepis prawa (np. podstawy wskazane przez art. 6 RODO) lub to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy czy też podjęcia działań, przed zawarciem umowy.
 3. Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Hiportal w celach:
  1. Świadczenia usług związanych z działalnością Hiportal np. kontakt się z Użytkownikiem w celu analizy potrzeb w zakresie kredytów hipotecznych bądź nieruchomości.
  2. Marketingowych, abyśmy mogli informować Użytkowników o najnowszych ofertach.
  3. Statystycznych związanych z działaniem Strony.
 4. Zakres przetwarzania przez Hiportal Danych Osobowych obejmuje:
  1. imię
  2. adres e-mail
  3. numer telefonu
  4. miasto
  5. informacje niezbędne do wstępnej analizy potrzeb w zakresie kredytów hipotecznych lub nieruchomości.
  6. informacje niezbędne do opracowania i przedstawienia oferty wymagane przez Banki i inne instytucje finansowe, których produkty możemy oferować.
 5. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii Danych Osobowych, o których mowa w art. 9-10 RODO takich jak: pochodzenie etniczne, poglądy polityczne czy dane biometryczne.
 6. Korzystając z naszych formularzy kontaktowych lub dostępnych na Stronie komunikatorów Użytkownik Strony wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych.
 7. Brak podania Danych Osobowych przez użytkownika uniemożliwi skorzystanie z usług oferowanych przez Hiportal.
 8. Dane Osobowe są przetwarzane przez Hiportal do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i statystycznych, zakończenia obsługi zapytania Użytkownika Strony lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie (jeśli była ona konieczna).
 9. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych może być wycofana każdej chwili.

E. Przekazywanie Danych Osobowych

 1. Hiportal może przekazywać lub udostępniać Dane Osobowe współpracującym podmiotom oraz kiedy jest to niezbędne do świadczenia usług. Dane Osobowe mogą być udostępniane lub przekazywane instytucjom finansowym (banki, leasingodawcy, faktorzy, instytucje pożyczkowe) firmy księgowe, firmy windykacyjne, pośrednicy finansowi, kancelarie prawne. Przekazanie może odbyć się tylko do podmiotów, które gwarantują, że będą oni chronić Dane Osobowe co najmniej tak odpowiedzialnie jak Hiportal.
 2. Przekazanie danych do takich podmiotów może odbyć się wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika lub gdy dopuszczalność taka jest przewidziana przepisami prawa.
 3. Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać również przekazane do firm takich jak: Google, Facebook, LinkedIn, Instagram.
 4. Również wyrażając zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingowych lub statystycznych dane mogą zostać przekazane do wskazanych powyżej podmiotów.
 5. Dane Osobowe mogą być także przekazywane do przetwarzania do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Takie przekazanie może mieć miejsce tylko wtedy gdy państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa będą spełniały warunki określane w RODO.

F. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych.
 2. Użytkownik może zawsze zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z prośbą o informację czy jego Dane Osobowe są przetwarzane, o ich udostępnienie oraz otrzymanie innych informacji m.in. takich jak: czas przetwarzania danych, cele przetwarzania, komu przekazaliśmy dane, informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprostowania Danych Osobowych poprzez ich zmianę lub uzupełnienie.
 5. Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane przez Hiportal przed jej wycofaniem.
 6. Użytkownik w każdym czasie ma prawo dostępu do swoich Danych Osobowych.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia jego Danych Osobowych zwane „prawem do bycia zapomnianym”. Użytkownik może zażądać usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w następujących sytuacjach:
  1. Dane nie są konieczne ze względu na cel przetwarzania lub są przetwarzane w inny sposób.
  2. Wcześniej cofnięto zgodę na przetwarzanie i nie mam podstawy do ich przetwarzania.
  3. Użytkownik wniósł sprzeciw do przetwarzania danych,
  4. Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  5. Administrator ma obowiązek usunięcia danych wynikający z przepisów prawa.
  6. Dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 8. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania przez Administratora. Użytkownik może żądać ograniczenia gdy:
  1. Kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych.
  2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak Użytkownik żąda tylko ograniczenia
  3. Administrator nie potrzebuje danych do celów przetwarzania, ale Użytkownik potrzebuje je do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. Gdy zgłosi sprzeciw do przetwarzania, ale tylko do czasu rozstrzygnięcia jego podstaw.
 9. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Danych Osobowych.
 10. Użytkownik ma prawo aby nie podlegać decyzji, która opiera się na automatycznym przetwarzaniu w tym profilowaniu, jeśli decyzja taka wywołuje względem niego skutki prawne lub w inny sposób istotnie na niego wpływa. Prawo takie nie przysługuje Użytkownikowi jeśli: decyzja taka jest niezbędna do wykonania/zawarcia umowy, jest dozwolona przez prawo lub opiera się na zgodzie Użytkownika.
 11. Jeśli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody lub w sposób zautomatyzowany, Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, które powinny zostać udostępnione w powszechnie używanym formacie.
 12. Użytkownik może zażądać aby jego Dane Osobowe zostały przekazane bezpośrednio innemu administratorowi.

G. Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzach dostępnych na stronie jest Mifin Michał Stanioch, z siedzibą we Wrocławiu (51-531) przy ul. Gitarowa 28.
 2. Podane Dane Osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1. Świadczenia usług związanych z działalnością Hiportal np. kontakt się z Użytkownikiem w celu analizy potrzeb w zakresie kredytów hipotecznych bądź nieruchomości.
  2. Udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzach/komunikatorach dostępnych na stronie lub telefonicznie
  3. Otrzymywania wiadomości e-mail o charakterze marketingowym (np. newsletter czy mailing), jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
  4. Zapisania się na organizowane przez Hiportal wydarzenia/spotkania/szkolenia.
 3. Podanie Danych Osobowych w formularzach kontaktowych na Stronie jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług oferowanych przez Hiportal.
 4. Dane podane w formularzu kontaktowym/komunikatorach są przetwarzane na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest komunikacja z Użytkownikami Strony. Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Dane wykorzystywane do celów wysyłki newslettera/marketingowych są przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie tych danych.
 6. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Dane Osobowe mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT – podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem.
 7. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora dostępu wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Ochrony Danych Osobowych).
 8. W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z skontaktować pod adresem: rodo@hiportal.pl

H. Kontakt

 1. Zapraszamy do kontaktu z Hiportal poprzez:
  1. e-mail: kontakt@hiportal.pl
  2. telefon: +48 502 407 637
  3. pocztą na adres: MIFIN Michał Stanioch, ul. Gitarowa 28, 51-531 Wrocław
 2. Hiportal ma prawo do zmian niniejszej Polityki.
 3. Aktualna treść Polityki jest dostępna na Stronie www.hiportal.pl.