26 marca 2023

Regulamin Serwisu

A. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem opisuje warunki  korzystania z serwisu (dalej zwany Serwisem) internetowego dostępnego pod domeną https://www.hiportal.pl i określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 2020 poz. 344) przez Mifin Michał Stanioch, NIP 8321905364, ul. Gitarowa 28, 51-531 Wrocław zwanym dalej  Hiportal.
 2. Serwis jest stroną internetową umożliwiającą jego Użytkownikom korzystanie z następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. Kontakt z Hiportal.
  2. Składanie zapytań o usługi pośrednictwa kredytowego, doradcze i marketingowe świadczone przez Hiportal.
  3. Zapoznawanie się z informacjami na temat rynku finansowego, które zostały opracowane przez Hiportal a także pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Hiportal. Hiportal nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.
  4. Serwis nie jest zarejestrowanym dziennikiem lub czasopismem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. 2018 poz. 1914).
 3. Usługi świadczone przez Hiportal, o których mowa w ust. 2 powyżej świadczone są nieodpłatnie.
 4. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom Serwisu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.hiportal.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Usług, a także do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Hiportal zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu.

B. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Usług Serwisu, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. Dostępu do sieci Internet.
  2. Prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0,
  3. W przypadku korzystania z Usługi pobrania plików, także posiadanie i zainstalowanie przez Użytkownika odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF lub DOCX.
 2. Hiportal nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika dostępu do Serwisu przez sieć Internet lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Serwisu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku.
 3. Hiportal zastrzega, że wiadomości przesyłane przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego na podstronach Serwisu nie mogą zawierać danych osobowych oprócz danych wskazanych w polach: Imię, e-mail, telefon, miasto.

C. Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Hiportal nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
 2. Hiportal zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub usługi hostingu oraz aktualizacji oprogramowania lub treści Serwisu.
 3. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa w tych informacjach.
 4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika Serwisu jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Hiportal nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe lub treści przesłane przez Użytkownika z wykorzystaniem formularzy kontaktowych zamieszczonych w Serwisie poza danymi określonymi w polach: Imię ,e-mail, telefon, miasto.
 6. Hiportal nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe lub treści przesyłane przez Użytkownika z wykorzystaniem chata.
 7. Informacje i dane przedstawione w Serwisie pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji.
 8. Hiportal dokłada starań, aby informacje te były rzetelne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez Użytkownika .
 9. Hiportal nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji i danych zawartych w Serwisie oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Hiportal.
 10. Informacje oraz dane publikowane przez Hiportal nie są w żadnym zakresie czynnościami pomocy podatkowego, prawnego, finansowego, kredytowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem jakichkolwiek zobowiązań finansowych, powinni rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.
 11. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oficjalnej wykładni prawa. 
 12. Hiportal nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w Serwisie, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.

D. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Hiportal warunków Usług określonych w Regulaminie mogą być składane przez Użytkowników, przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] bądź pisemnie na adres siedziby Hiportal.
 2. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i odpowiednie uzasadnienie lub opis.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Hiportal w terminie 21 dni od ich zgłoszenia. Rozpatrywanie Reklamacji odbywa się w dni robocze, w czasie od godz. od 9:00 do 17:00, przypadającym w każdym dniu tygodnia niebędącym sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.
 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika.
 5. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.
 6. Informacje związane z postępowaniem reklamacyjnym Użytkownik może uzyskać kontaktując się telefonicznie z Hiportal na numery kontaktowe telefonów znajdujące się w Serwisie.

E. Prawa autorskie

 1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie stanowią własność Hiportal lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownych umów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017poz. 880).
 2. Bez pisemnej zgody Hiportal żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu, a także pobrane z zasobów Serwisu lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone.

F. Ochrona danych osobowych

 1. Hiportal zapewnia przestrzeganie wymogów ochrony danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa krajowego.
 2. Hiportal w celu wykonywania oferowanych Usług na podstawie niniejszego Regulaminu może przetwarzać dane osobowe Użytkownika.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika ma charakter dobrowolny.
 4. Hiportal może wymagać dla wykonania określonej Usługi podania przez Użytkownika określonych danych osobowych.
 5. Informacje dotyczące obowiązujących reguł i zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez Hiportal przedstawiono w Polityce prywatności.
 6. Hiportal wykorzystuje pliki cookies. Informacje na ten temat zostały przedstawione w rozdziale Polityki Prywatności pod tytułem „Informacji o ciasteczkach (cookies)”.

G. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Hiportal zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Hiportal w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie takiej informacji na stronie Serwisu lub przesłanie jej drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik związany jest postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownika obowiązują nowe postanowienia tylko do tych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zdarzeń, które powstały po dniu zmiany Regulaminu.
 5. Hiportal zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.