28 lutego 2024

Jakie źródła dochodów są akceptowalne przez banki ?

źródła dochodów

Zastanawiając się nad kredytem hipotecznym warto wiedzieć jakie źródła dochodów akceptują banki. Wtedy będziemy w stanie szybko zorientować się w których bankach mamy szansę na kredyt oraz na jakich warunkach. Poniżej przedstawiamy najważniejsze przykłady źródeł dochodów wraz z informacjami jak są analizowane przez banki.

Pamiętajmy, iż każdy bank ma swoje zasady analizy dochodów Klientów stąd szczegółowe informacje uzyskamy od doradcy w oddziale banku bądź od doradcy kredytowego. Poniżej prezentujemy ogólne zasady, które są najczęściej spotykane na rynku kredytowym.

Umowa o pracę, kontrakt, mianowanie, powołanie

W przypadku umowy o pracę banki biorą pod uwagę ogólny staż pracy, staż u obecnego pracodawcy oraz termin wygaśnięcia umowy. Banki najczęściej oczekują, iż już kilka miesięcy pracujemy i przynajmniej kilka następnych będziemy pracować. Pamiętajmy, iż szczegółowe zasady mogą się różnić w zależności od banku jednak najczęściej banki analizują dochody z ostatnich trzech zakończonych miesięcy tak aby mieć jak najaktualniejsze dane.

Banki wezmą również pod uwagę nasze premie, prowizje oraz nagrody. Zależnie od okresu za jaki są wypłacane bank przeliczy je na średnią miesięczną. Nie jest powiedziane, iż one w całości będą zaliczone – może tylko pewna część. Bak może również zaakceptować nasze stałe dochody zagwarantowane w umowie o pracę lub innych umowach takie jak na przykład układy zbiorowe dla określonych grup zawodowych – nauczyciele, górnicy, pracownicy jednostek budżetowych.

Niektóre banki zaakceptują również dochody osiągane za granicą jednak mogą być poddane ostrzejszym kryteriom np. w zakresie stażu pracy. Pamiętajmy, iż najczęściej banki akceptują dochody tylko z wybranych krajów. Poza tym jeżeli uzyskujemy dochody za granicą to banki zazwyczaj będą oczekiwały aby była to umowa o pracę.

Do źródeł dochodów takich jak kontrakty menedżerskie instytucje kredytowe mogą stosować ostrzejsze zasady niż do umów o pracę jednak najczęściej nie ma problemu z ich akceptacją. Podobnie jest w przypadku mianowania czy powołania. Pod pewnymi warunkami niektóre banki uwzględniają również w dochodach zasiłki macierzyńskie.

Umowa zlecenie, umowa o dzieło

Osoby uzyskujące dochody z tytułu umów cywilnoprawnych również mają szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego w wielu bankach. Jednak niektóre banki traktują te dochody wyłącznie jako dodatkowe. Kredytobiorca musi wykazać stałość takiego wynagrodzenia w danym okresie. Również czasem banki oczekują, iż umowy obejmują jakiś określony okres w przeszłości np. 12 miesięcy. Banki mogą nie akceptować dłuższych przerw między poszczególnymi umowami. Pamiętajmy, iż raty kredytu spłaca się co miesiąc stąd konieczność uzyskiwania dochodów w krótkich odstępach czasu. Banki akceptują przerwy między umowami jeżeli wynikają one na przykład ze specyfiki zawodu.

Najem, dzierżawa

Jeżeli nasze źródła dochodów wynikają z najmu lub dzierżawy nieruchomości to bank może uwzględnić je w naszej zdolności kredytowej. Umowa najmu lub dzierżawy musi być zawarta jakiś czas przed złożeniem wniosku o kredyt – najczęściej jest to 12 miesięcy. Umowy mogą być zawierane z różnymi najemcami jednak ważne aby była zachowana ciągłość uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. Nie musimy być jedynym właścicielem nieruchomości. Jeżeli posiadamy część udziałów to w takiej proporcji zostaną uwzględnione dochody z najmu czy dzierżawy. Umowa najmu czy dzierżawy musi również trwać co najmniej 3 miesiące po złożeniu wniosku kredytowego.

Emerytura, renta, zasiłek przedemerytalny

Banki oczekują, iż będą to świadczenia bezterminowe nie podlegające ograniczeniu lub cofnięciu. Jeżeli Klient uzyskuje rentę na czas określony to może być ona zaakceptowana wyłącznie w sytuacji gdy po jej zakończeniu automatycznie przejdzie w emeryturę. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony to nie będzie akceptacji dla takiego źródła dochodów. Bank zaakceptuje również rentę strukturalną ale tak jak napisaliśmy powyżej musi ona być bezterminowa. Banki najczęściej przyjmują średni miesięczny dochód netto z kilu miesięcy.

Działalność gospodarcza

Źródła dochodów wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej również są akceptowane przez banki jednak musimy wykazać, iż działa ona od pewnego czasu – np. 12 miesięcy. Jeżeli prowadzimy działalność krócej to szansą na pokonanie tego wymogu jest wykazanie, iż działalność jest kontynuacją wcześniejszej umowy o pracę. Dodajmy jeszcze, iż banki nie akceptują zawieszania działalności. Nasza działalność gospodarcza nie może się znajdować w likwidacji, upadłości lub postępowaniu naprawczym. Dodajmy, iż dochód jest wyliczany zależnie od rodzaju sprawozdawczości podatkowej.

Gospodarstwo rolne

Jeżeli prowadzimy gospodarstwo rolne na własnych gruntach lub dzierżawimy je to również możemy taką działalność potraktować jako źródła dochodów. Bank najczęściej będzie wymagał zaświadczenia z urzędu gminy oraz informację o dopłatach bezpośrednich uzyskanych w ostatnim czasie. Jeżeli dzierżawimy grunty od innej osoby to bank będzie oczekiwał umowy dzierżawy oraz jej ważności przez kolejne kilka miesięcy (najczęściej 3 miesiące) od złożenia wniosku kredytowego.

Działy specjalne produkcji rolnej

Jeżeli prowadzimy działalność rolniczą i jest ona zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej to również możemy zaliczyć ją jako źródła dochodów. Banki szacują dochody m.in. na podstawie norm podanych w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Dochód musi być uzyskiwany od pewnego czasu np. 12 miesięcy. W tym przypadku do banku należy również dostarczyć deklaracje PIT-6.

Zawód marynarza, osoby pracującej na statku

Marynarze oraz osoby pracujące na statkach również mogą zaliczyć swoje wynagrodzenia jako źródła dochodów. Banki oczekują, iż zawód marynarza jest wykonywany od jakiegoś określonego czasu np. 12 miesięcy i przerwy w zamustrowaniu nie są dłuższe niż określony cas np. 3 miesiące. Tak jak w przypadku powyższych źródeł dochodu szczegółowe wymagania zależą od danego banku.

Inne źródła dochodów

Pamiętajmy, iż poza powyższymi najpopularniejszymi przykładami banki akceptują również inne źródła dochodów na przykład, dywidendy, diety, dodatki, wynagrodzenia członków rady nadzorczych. Jeżeli uzyskujemy takie dochody to również warto zapytać w danym banku czy mogą być uwzględnione jako źródła dochodów. Kluczowe jest wykazanie, iż osiągane dochody mają charakter regularny.

Jeżeli macie Państwo pytania związane z tematyką źródła dochodów to zapraszamy do kontaktu z Nami.

One thought on “Jakie źródła dochodów są akceptowalne przez banki ?

Comments are closed.